Voorwaarden - Zwemschool

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

VoorwaardenAlgemene voorwaarden zwemschool-Lichtenvoorde (Uitgave Juli 2012)

1) Organiserende instantie
a) Zwemschool-Lichtenvoorde (hierna te noemen als Zwemschool) is gevestigd in Lichtenvoorde, Switbertushof 7, 7131 TA en staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
b) Zwemschool-Lichtenvoorde heeft een BTW-identificatienummer.
c) ABN Amro bankrekeningnummer van Zwemschool-Lichtenvoorde te Lichtenvoorde, NL56ABNA056.61.32.583.

2) Opleidingseisen zwemdiploma’s
a) Zwemschool-Lichtenvoorde hanteert de diploma eisen van ENVOZ internationaal erkende A-B-C diploma.

3) Inschrijven
a) Ouders/verzorgers kunnen een kind vanaf 4 jaar opgeven voor de zwemlessen bij de zwemschool.
b) Er dient een volledig ingevuld inschrijfformulier ingeleverd te worden.
c) Het inschrijfformulier is via de website www.zwemschool-lichtenvoorde.nl , in te vullen.
d) De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is overgemaakt naar het in 1c genoemde ABN Amro rekeningnummer o.v.v. naam van het kind.
   Het inschrijfgeld dient voor reservering op de wachtlijst en administratieve kosten, teruggave van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
e) Het kan mogelijk zijn dat er een wachtlijst is voor de zwemlessen, bij inschrijving krijgt u z.s.m te horen hoelang de wachtlijst ongeveer is, dit is een indicatie en kan langer of korter uitvallen.

4) Betalingswijze
a) Er dient vooraf betaald te worden, hiervoor dient een automatische incasso afgegeven te worden, het van toepassing zijnde lesgeld dient op de door de Zwemschool aangegeven wijze en binnen de    gestelde betalingstermijn te worden betaald.
b) Indien Ouders/verzorgers eenzijdig besluiten om de zwemles van hun kind te beëindigen, is er geen recht op enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde zwemles geld.
c) Als een kind 2 weken achter elkaar een zwemles mist is er geen restitutie van het lesgeld. Is dit langer dan 2 weken dan zal er in overleg met de zwemschool naar een oplossing worden gezocht.
d) Indien aan het gestelde in 4a en 3d niet wordt voldaan dan komt de definitieve plaatsing van het kind in een zwemlesgroep te vervallen en bestaat geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde    lesgeld.

5) Deelname aan de zwemlessen
a) De kinderen krijgen tijdens de zwemlessen drijfmaterialen in bruikleen.
b) De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen van c.q. gezondheidsrisico’s voor het kind dienen bij inschrijving vermeld te worden.
c) Indien tijdens de zwemlessen beperkingen van en/of risico’s voor het kind zijn ontstaan, dient de inschrijvende
ouder/verzorger de zwemschool op de hoogte te stellen teneinde de zwemlessen op een voor het kind zo veilig mogelijke
manier aan te kunnen bieden indien dit in de ogen van de zwemschool verantwoordelijk wordt geacht.
d) Tijdens de zwemles en/of het diploma zwemmen, kunnen er foto's worden gemaakt voor publicatie op website van de zwemschool.
   
6) Garantiebepaling
a) De zwemschool geeft de garantie dat het kind op een veilige, kwantitatief en kwalitatief goed niveau zwemles krijgt onder begeleiding van minimaal 1 gediplomeerde zwemonderwijzer.
b) Er kan geen garantie gegeven worden over hoelang het kind erover doet om een zwemdiploma te behalen. Dit is per kind afhankelijk door de motorische en cognitieve en emotionele ontwikkeling van het kind zelf.

7) Verantwoordelijkheid
a) Ouders/verzorgers zijn totdat het kind is overgedragen aan de zweminstructeur verantwoordelijk voor het kind.
b) Tijdens de zweminstructie is de zwemonderwijzer verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind.

8) Gebruiks- en gedragsregels zwemlesaccommodatie
a) Er wordt zwemles gegeven in Zwembad Meekenesch te Lichtenvoorde, Kerkhoflaan 5, 7131 TE.
b) De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider dient zich te houden aan de huisregels van Zwembad Meekenesch en dient zich te houden aan het door het personeel en/of instructieteam van de zwemschool opgelegde instructies.
c) Het bij herhaling niet opvolgen van het gestelde onder 8b kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zweminstructie van het kind zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde zwemles geld.

9) Voorbehouden
a) De zwemschool behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de prijs van de zwemlessen, planning van de zwemlessen, de plaats, lestijd en lesdag.
b) De zwemschool zal zich inspannen om de onder 9a genoemde situaties tot een minimum te beperken en hiervoor de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.
c) De inschrijvende ouder/verzorger heeft het recht om in een wijzigingssituatie als bedoeld in 9a de zwemlessen te annuleren.
d) De zwemschool sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van het lesgeld en/of andere financiële vergoeding uit wanneer de zwemschool in een overmachtsituatie komt te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor zij niet in de gelegenheid is om de zweminstructie in het gehuurde uit te voeren.
e) De zwemschool zal in een situatie genoemd bij 9d direct de inschrijvende ouder/verzorger informeren.

10) Privacybescherming
a) Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy van de inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij de zwemschool krachtens de wet hiertoe verplicht wordt.

11) Slotbepaling
a) De inschrijvende ouder/verzorger verklaart bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene voorwaarden.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu